رولت

بهرام  که در یک مسابقه ی بوکس حریفش را کشته است ؛ بعد از تحمل سال ها زندان، با رضایت گرفتن از شاکی ؛ از طناب دار رها شده  و برای یافتن همسرش به ترکیه سفر می کند ؛ جایی که تورج، دوست و هم بند سابق زندانش نیز منتظر اوست . بهرام به کمک تورج همسرش را می یابد ؛ در حالی که همسرش با مردی ثروتمند ازدواج کرده و با فرزندش زندگی بسیار خوبی دارد . بهرام برای به دست آوردن دوباره همسرش درجریان بازی یک باند بزرگ مافیایی قرار گرفته که زندگی و سرنوشت او را به کلی تغییر می دهد و با ادمهای جور واجوری روبرو میکند او سعی دارد از این همه کار سیاه خارج شود اما متاسفانه با هر قدم با ادمهای خطرناکتری روبرو میشود واتفاقاتی برایش رخ میدهد و ماجرای این سریال را رقم میزند.