شمیم عشق

خانواده مرفه "هانسی اوغلو" صاحب اراضی وسیعی واقع در" کاپادوسیا"ی ترکیه مرکزی هستند. یوسف، پسر ارشد خانواده، مسئول سرکشی به این اراضی و مدیریت اموال خانواده است. یوسف جوانی خوش تیپ و ثروتمند وسختکوش است که دختران زیادی مایلند با او ازدواج کنند اما یوسف می خواهد با کسی که خودش دوست دارد ازدواج کند.زندگی خانواده "هانسی اوغلو" با تولد فرزند نامشروغ یوسف، دگرگون می شود. مادر کودک از دنیا می رود و یوسف تنها سرپرست پسر کوچکش شده وناگزیراست به تنهایی او را بزرگ کند. بنابراین مادر یوسف، سعی می کند تا با پیدا کردن پرستاری برای نگهداری از نوه کوچک خود، بار مسئولیت های یوسف را کم کند."توپراک" زنی است که دختر خود را به تازگی از دست داده وبرای این موضوع، بهترین گزینه ا ست. هرچند که "توپراک" مایل نیست از فرزند دیگری به غیر از کودک خودش نگهداری کند بااینحال پرستاری از کودک را می پذیرد وقبول می کند تا با خانواده "هانسی اوغلو" زندگی کند. خواهر بزرگتر "توپراک"، "حوا" است که برای کمک به خواهرش همراه او در خانه "هانسی اوغلو" می ماند. "حوا" مسحور ثروت خانواده "هانسی اوغلو" شده است و بنابراین سعی می کند تا با وسوسه کردن یوسف او را به طرف خود جلب نماید. او برای به دست آوردن دل یوسف دست به هرکاری می زند. حتی گاهی اوقات از خواهر خود نیزسوءاستفاده می کند. یوسف میان دو خواهر گیر افتاده است. یکی بی گناه و معصوم و دیگری وسوسه انگیز و جذاب.در این داستان شما با مثلت عشقی بین یوسف وحوا و توپراک در محیط زیبا و دلفریب آناتولی روبرو هستید. آیا حوا می تواند عروس خانواده "هانسی اوغلو"شود؟ آیا یوسف به نیت درونی حوا پی خواهد برد؟ اگر توپراک از قصد واقعی خواهر خود باخبر شود، چه حسی خواهد داشت؟