هوتن تاک شو

 هوتن تاک شو  طنز- اجتماعی است که با تعدادی افراد از طبقات مختلف ، برگزار میشود و تمامی نقشها توسط یک نفر إیفا شده است.و مخصوص بزرگسالان تهیه شده است.