چند چند

چند چند یک مسابقه گروهی است که با آشنایی نسبت به شخصیت ها و کلمات جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم توسط گروه تلویزیونی جم ساخته شده است . هر مرحله از مسابقه با توجه به یک کلمه که تِم کلی برنامه می باشد شروع می شود و شرکت کنندگان با حروف این کلمه کلماتی دیگر می سازند . شرکت کنندگان در غالب دو گروه دو نفره با هم رقابت می کنند .