میهمان ایرانی

برنامه «میهمان ایرانی» فضایی مناسب است برای ارتباط نزدیک با ایرانیهای موفق خارج از کشور.مهاجرت در سرنوشت افراد نقش مهمی دارد. چرا که اغلب زندگیها در شرایط مهاجرت ازنقطه صفر آغاز میشوند و برای رسیدن به موفقیت با مشکلات فراوانی روبرو هستند. برنامه میهمان ایرانی هر هفته به سراغ یک ایرانی موفق خارج از کشور میرود و از تجربیات او  برای شما سخن میگوید.. برنامه میهمان ایرانی خارج از فضای گفت وگو است و به میهمان خود اجازه میدهد که هر آن چه در مستند زندگی اوست  بیان کند و دوربین شبکه جم با بینندگان تلویزیون هم مسیر برای کشف واقعیت ها است .