محبت عمل می کند

این برنامه به مسائل و مشکلات روز از جمله بیماری های خاص، بیمارانی که به آنها کمتر پرداخته شده و افراد ناتوان و محرومی که در اجتماع امروز نیاز به دیده و شنیده شدن و همیاری قلب های پر مهر شما دارند، می پردازد. امیدواریم با این اطلاع رسانی بتوانیم سهم کوچکی در محبت های بزرگ و بی دریغ هموطنان به همنوعانشان داشته باشیم. می توانید این بار شما از ما بپرسید خانه ی دوست کجاست. ما باور داریم که محبت عمل می کند.