اقتصاد امروز

برنامه ی اقتصاد امروز به بررسی ارتباط اقتصاد و پدیده های پیرامون آن و چون چرایی های این حیطه در جهان اقتصادی امروز می پردازد.