جاست کیدینگ

برنامه جاست کیدینگ تعدای نوجوان هستند که به کمک هم برنامه دوربین مخفی درست کردند و در حدود بیست وچهار دقیقه خنده را بر لب مخاطبین خواهند آورد .