فیر فاکتور

در این شوی واقعی گروهی از شرکت کنندگان به انجام کارهای وحشتناک و نفرت انگیز می پردازند. به طور مثال خوردن چیزهای واقعا زننده و تند مثل کرم و عقرب و ... یا رانندگی در مسیرهای خطرناک. در صورتی که شرکت کنندگان از انجام مسابقه امتناع ورزند یا عملکرد مناسبی نداشته باشند، از دور خارج می شوند. شرکت کنندگان تیمی که موفق به عبور از تمام موانع در کوتاهترین زمان شده باشد، جایزه ی پنجاه هزار دلاری را نصیب خود می نماید. اما به بقیه افراد چیزی تعلق نخواهد گرفت مگر همان کرم هایی که باید در طول مسابقه می خورند! میزبان بین برنامه "جو روگان" است.البته به تمام بینندگان توصیه می شود تحت هیچ شرایطی در منزل این کارها را انجام ندهند.