بلاک

ساختار اصلی این برنامه تلویزیونی، از چهار زوج تشکیل شده است که به هر کدام خانه ای یک شکل و یک اندازه تحویل داده می شود. مقدار مشخصی پول حدود چهل هزار دلار استرالیا در اختیار هر زوج قرار داده شده و آنها باید ظرف 12 هفته این خانه ها را باز سازی کنند. درپایان هفته ی دوازدهم خانه ها برای فروش به حراج گذاشته شده و خانه ای که به بالاترین قیمت به فروش برسد، برنده محسوب می شود. البته زوج ها در سود فروش خانه ها سهیم خواهند بود و به هرکدام مبلغ یکصد هزار دلار استرالیا نیز تعلق خواهد گرفت...