غریبه ای در قلب من

سریال " غریبه ای در قلب من"، زندگی آرام  وَ خوش ِ "دلارا" را تصویر میکند که ناگهان به یاد آوردن ِ صحنه هایی عاشقانه با مردی ناشناس، او را از زمان ِ حال دور میکند اما کسی همراهش نمی شود. "دلارا"، به ناچار، بطور پنهانی گذشته ی خود را جستجو میکند تا بلکه بتواند همه چبز را به خاطر بیاورد ... یک حادثه، کلید ِ این فراموشی ِ مرموزست ... یک خانواده که ...شاید بدانند گذشته ی "دلارا" کجا مانده؟