درذهن جنایی

این برنامه کاوشی در ذهن تاریک قاتلان زنجیره ای و بررسی اعمال مجرمانه آنها است. در این مجموعه که شامل 30 قسمت مستند بوده ، به بررسی و تحلیل ذهن قاتلان و مجرمان معروفی چون ادگین و جفری داهمر می پردازد و نظرات علم پزشکی قانونی را که بیانگر حقایق پنهانی است مطرح می کند.