خرده سیارات

شهاب سنگ ها دشمنان زمین هستند. آنها برای میلیاردها سال زمین را بمباران کرده اند. با این حال خرده سیاره ها، منابع ارزشمندی هستند. سنگهای بزرگی که سرشار از فلزات ارزشمندند. دنیای مواد معدنی که بیشتر از زمین، آب تازه دارند. خرده سیاره ها سازندگان سیاره ها هستند. بدون آنها دنیای ما وجود نداشت. آنها هم زندگی می بخشند و هم زندگی را نابود می کنند. خرده سیاره ها شاید روزی به ما کمک کنند که منظومه شمسی را ترک کنیم. به هر حال وجود ما خیلی به آنها وابسته است...