ملاقات با حیوانات

فیل ها بزرگترین پستانداران خشکی در روی زمین هستند و بدون شک یکی از الهام برانگیزترین حیوانات دنیا. اندازه، شکل خاص، هوش و روابط خانوادگی محکم آنها، هموراه انسان ها را متحیر کرده است. در بسیاری از باورهای مذهبی و آیینی، فیل تبدیل به یک موجود سمبولیک شده و در نقاشی ها و نقش برجسته های قدیمی و معروفی دیده شده است. علیرغم این، بشردر طی قرن ها  نتوانسته از بیرحمی های بیشمار بر ضد این موجود غول پیکراجتناب کند...این برنامه به زندگی حیوانات گوناگون پرداخته و نقش انسان در تخریب چرخه زندگی برخی از آنها را مورد بررسی قرار می دهد.